vilkår

Før du melder deg på ett av våre program er det viktig at du setter deg inn i vilkårene nedenfor. Her er noen viktige punkter å merke seg:

 • Ved avmelding inntil 3 måneder før programstart får du refundert hele programavgiften, etter dette vil du bli belastet et avmeldingsgebyr.

 • Gateway kan ikke holdes ansvarlig for annet enn tjenester Gateway selv leverer. 

 • Ved evt mangler må studenten melde disse skriftlig innen en uke og gi Gateway anledning til å rette mangelen.

STUDIEVILKÅ

GENERELLE VILKÅR

1-1 Hvem forskriften gjelder for

Gateway Education AS er et selskap med rettighetene til navnet merkenavnet «Gateway». Markedsføring og drift av studietilbud markedsført i Norge og gjennomført i utlandet forestås av lokale selskaper på ulike destinasjoner med rettigheter til bruk av merkevaren Gateway. Disse vilkårene er derfor å forstå som en kontrakt mellom student og den avdelingen i utlandet som studenten velger å knytte seg til. Heretter referert til som Gateway.

Vilkårene gjelder for alle studenter som inngår en bindende avtale med en av Gateway sine avdelinger ved å betale for bistand med innkvartering og gjennomføring av et studie enten ved en lokal skole eller som nettstudent ved et norsk universitet/ høyskole. En person regnes som student fra personen har akseptert tilbudet om å bli Gateway student og fram til avreise fra den lokale destinasjonen i utlandet.

1-2 Studentenes egen opplysnings- og undersøkelsesplikt

Studenten plikter å sette seg inn i den informasjonen som blir gitt fra Gateway og som er tilgjengelig på www.gogateway.no. Spesielt bør studenten merke seg følgende:

 • Programmets pris og hvilke ytelser som inngår i prisen.

 • Vilkårene som gjelder for studiene og oppholdet.

 • Hvilke bestemmelser som gjelder for betaling og avbestilling.

 • At Gateway i visse tilfeller har anledning til å øke prisen

 

1-2-1 Informasjonsplikt ved sykdom

Studenten plikter å opplyse Gateway om tidligere eller nåværende fysiske eller psykiske lidelser som kan være av betydning for gjennomføringen av oppholdet og studiene.

1-3 Avgifter og betaling

 

1-3-1 Administrasjonsgebyr

Administrasjonsgebyret dekker de administrative prosesser som settes i gang i det Gateway mottar en søknad fra en person. Administrasjonsgebyret er NOK 800 og er ikke refunderbart.

1-3-2 Programavgift

Programavgiften inkluderer de tjenester som er listet opp på nettsiden for den aktuelle avdelingen studenten velger å knytte seg til. Tjenestene kan variere fra sted til sted og det er viktig at studenten setter seg godt inn i hvilke tjenester som inngår i programavgiften. Med mindre det er eksplisitt nevnt inkluderer programavgiften ikke: deltagelse på ekskursjoner, utflukter og andre fritidsaktiviteter, drikke til eventuelle inkluderte måltider, samt utgifter til bøker, pass, visum, reiseforsikring, vaksinasjon, m.v.

1-3-3 Betaling

Administrasjonsgebyret (se punkt 1.3.1) betales ved aksept av tilbud om studieplass. 25% av programavgiften skal normalt betales innen 14 dager etter aksept av tilbud om studieplass.. Ved evt. avmelding vil det bli belastet et avmeldingsgebyr. Hvor høyt dette er avhenger av hvor sent avmeldingen skjer. Innen 3 måneder før programstart vil programavgiften bli refundert i sin helhet. Programavgiften må være betalt senest 4 uker før studiestart. Studenten plikter å betale både avsenders og mottakers transaksjonsgebyrer i forbindelse med betalingen. Forsinket betaling ansees alltid som vesentlig mislighold og gir Gateway rett til å heve avtalen (jfr. § 6-3) og inndrive programavgiften eller deler av programavgiften etter prinsippene/fristene beskrevet i kapittel 3.

1-3-4 Priser

Alle priser i informasjonsmateriell fra Gateway gjelder per person hvis annet ikke er spesifisert. Prisene gjelder inntil nytt informasjonsmateriell foreligger, eller Gateway informerer skriftlig om endringer, inntil 4 uker før semesterstart.

1-3-5 Finansiering

Studenten plikter selv å søke Lånekassen eller andre instanser om stipend og lån hvis studenten ønsker dette. Lånekassen endrer fra tid til annen sin praksis for tildeling og utmåling av stipend og lån. Gateway kan ikke holdes ansvarlig for tildeling, utbetalingstidspunkt eller utbetalingens størrelse, selv om Gateway i sitt informasjonsmateriell har gitt antydninger om muligheter for stipend og lån basert på erfaringer fra tidligere studenter eller uttalelser fra nevnte instanser.

1-4 Ordensregler med mer

Studenten plikter under reisen og studieoppholdet å rette seg etter de offisielle lover, regler og bestemmelser som gjelder i landet han/hun oppholder seg. Videre må studenten rette seg etter regler og ordensbestemmelser gjort kjent av Gateway eller Gateways representanter, herunder også de bestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, utleier av bolig, transportør eller lignende. Studenten må ikke opptre slik at det er til sjenanse for medstudenter, forelesere og andre ansatte, lokalbefolkning eller andre gjester/besøkende på stedet. Besittelse og/eller bruk av narkotiske midler ved Gateway sine studiesteder, ved bosteder formidlet av Gateway og på ekskursjoner, utflukter og aktiviteter i regi av Gateway er strengt forbudt. Eventuelle brudd på en eller flere av disse regler og bestemmelser vil medføre bortvisning fra studiested og bolig uten rett til refusjon av studieavgift eller andre forhåndsbetalte utgifter.

1-5 Uteblivelse

Studenten må møte fram ved semesterstart etter de anvisninger som blir gitt av Gateway. Uteblir studenten fra angitte transporter eller arrangementer, eller på annen måte unnlater å benytte seg av de ytelser som inngår i programmet kan han/hun ikke gjøre krav mot Gateway i den anledning. Uteblir studenten ved semesterstart er dette å regne som avmelding i henhold til § 3-1. Dersom studenten grovt tilsidesetter sine plikter i henhold til denne avtalen kan han/hun utestenges fra programmet uten rett til refusjon fra Gateway for hele eller deler av studieavgiften og/eller andre forhåndsbetalte utgifter.

1-6 Gateways plikter

Gateway skal gjennomføre programmet slik det står beskrevet per studiested. I de tilfeller hvor det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføring, skal Gateway i rimelig utstrekning sørge for at studenten blir utsatt for minst mulig ulempe. Gateway skal snarest mulig opplyse om forhold som vil ha betydning for studenten.

1-7 Opplysningsplikt til norske myndigheter i utlandet.

Gateway vil samarbeide med lokale myndigheter, ambassader og konsulater som representerer studentens opprinnelsesland om hvem som studerer med Gateway til enhver tid og Gateway forbeholder seg derfor retten til å dele informasjon om studentenes navn, kontaktdetaljer, bosted og passinformasjon med relevante instanser.

OPPTAK OG GJENNOMFØRING

2-1 Opptak og registrering ved ansvarlig institusjon

Studenten må dokumentere at han/hun har generell studiekompetanse og/eller oppfyller eventuelle andre opptakskrav for programmet før semesterstart. Studenten må merke seg hvilken institusjon som er faglig ansvarlig for programmet/emnene han/hun skal delta på og søke om opptak ved den aktuelle høyskolen innen gitte frister og i tråd med den veiledning som blir gitt fra Gateway. Studenten har selv ansvar for å forsikre seg om at han/hun er tatt opp ved riktig institusjon og oppmeldt til eksamen(er) innen semesterstart.

2-2 Studentenes arbeidskrav

Studenten plikter å sette seg inn i og rette seg etter de arbeidskrav som gjelder for programmer/emner han/hun skal studere. Studenten plikter å møte til undervisning forberedt og i rett tid. Hvis studenten gjentatte ganger ikke møter til undervisning kan han/hun miste retten til veiledning og til å gå opp til eksamen. Fravær fra undervisning kan medføre at evt. studentvisum trekkes tilbake og at studenten må reise tilbake til Norge. Studenten vil i slike tilfeller ikke kunne kreve refusjon for hele eller deler av studieavgiften.

2-3 Studieprogrammenes varighet

Av praktiske hensyn angir Gateway studieprogrammets varighet i antall uker. Ukenummer for studiestart og -avslutning skal gjøres klart for studentene senest 8 uker før studiestart. Det kan være avvik innenfor oppstarts- og avslutningsuke i dager, som gjør at studieprogrammet kan bli noen dager kortere eller lengre enn hva som kan forstås ved å multiplisere antall uker med 7 dager.

2-4 Omfang

Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom Gateway og studenten. Ved usikkerhet plikter studenten selv å kontakte Gateway for å få dette klarlagt. Hvis en vurdering av hva som er avtalt må foretas, tas det utgangspunkt i det som fremkommer av annonser og annet markedsføringsmateriell, samt det som er beskrevet i korrespondanse mellom Gateway og studenten. Hvis innkvartering er inkludert i programavgiften tar Gateway forbehold om at standard, beliggenhet, antall studenter per soverom, størrelse og andre forhold kan variere fra bosted til bosted uten at dette vil ha noen innvirkning på programavgiften. Dersom bestillingen skal fravike programmet eller omfatte tilleggsytelser som f.eks. enkeltværelse, utflukter eller lignende, skal dette bekreftes skriftlig fra begge parter. Gateway tar forbehold om prisendringer, særskilt i tilfeller hvor påmelding mottas mer enn 6 måneder før programstart.

2-5 Reisedokumenter

Studenten må selv sørge for de nødvendige papirer for reise: flybillett, pass, visum, attester, innkvartering o.l. Gateway gir informasjon og formidler kontakt med leverandører, ambassade mv. Studenten plikter å holde seg orientert om avganger og etterkomme anvisninger som Gateway, transportør, lufthavn eller lignende gir i forbindelse med selve reisen. Gateway er ikke ansvarlig overfor hendelser som kan oppstå hos tredjepart som medfører tap, merkostnader eller utsettelse av flybilletter og andre ytelser.

2-5-1 Vilkår for innkvartering

Av hensyn til lokale samarbeidspartnere, både hoteller og private, skal innkvartering og eventuelle inkluderte måltider normalt forhåndsbetales for hele semesteret før semesterstart, hvis dette ikke inngår i programavgiften. Innkvartering og eventuelle inkluderte måltider som er forhåndsbestilt gjennom Gateway før studiestart kan ikke avbestilles/endres etter studiestart. Priser og betingelser for innkvartering og eventuelle inkluderte måltider varierer på de enkelte studiesteder/programmer og kan også variere fra semester til semester. Gateway plikter å informere studenten om hvilke vilkår/priser som gjelder for innkvartering og ev. inkluderte måltider ved tidsfrist for bestilling/betaling for dette. Gateway tar forbehold om at standard, beliggenhet, størrelse mv. kan variere fra bosted til bosted uten at dette gir krav om prisavslag eller gir Gateway rett til å kreve tilleggsbetaling. Studenter som avbryter studiene før utløpet av avtalt periode må flytte ut fra leiligheten/rommet uten rett til refusjon av forhåndsbetalte utgifter. Ordner studenten innkvartering på egenhånd, må han/hun selv inngå avtale med utleier om pris, oppsigelsestid etc.

AVMELDINGER, ENDRING OG ERSTATNINGSANSVAR

3-1 Avmeldinger

Avmelding skal alltid foretas skriftlig per post eller e-post. Studenten skal motta skriftlig bekreftelse per post eller e-post på at avmeldingen er registrert for at avmeldingen skal være gyldig. Uteblir denne bekreftelsen må studenten selv ta kontakt med Gateway for å få bekreftet at avmeldingen er registrert. Studenten kan melde seg av studieprogrammet inntil 1 måned før programstart. Studenten vil da få refundert deler av programavgiften, men blir belastet et avmeldingsgebyr. Ved avmelding senere enn 30 dager før programstart og innkvartering er en del av programavgiften er studenten pliktig til å betale 50% av programavgiften. Ved avbestilling av flybilletter, innkvartering eller andre tjenester som ikke er dekket av programavgiften eller bestilt gjennom Gateway henvises det til avbestillingsregler hos den leverandøren som tjenesten er bestilt fra.

3-1-1 Avmelding ved sykdom og alvorlige hendelser

 1. a) Studenten har rett til avmelding dersom det før programmet har begynt, inntrer alvorlig sykdom eller død hos studenten selv, i hans/hennes husstand eller i nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken), som hindrer eller gjør det uforsvarlig for studenten å gjennomføre programmet. Gateway kan kreve at forholdet skal dokumenteres med legeattest.

 2. b) Studenten har videre rett til å melde seg av programmet dersom det inntreffer en hendelse som er av plutselig og alvorlig karakter og som studenten verken kjente til eller burde ha kjent til på det tidspunkt bestillingen ble bindende. Forutsetningen for en slik avmelding er at studenten med rimelige midler ikke har kunnet forhindre hendelsen og at det på bakgrunn av denne ikke er rimelig å kreve at studenten gjennomfører programmet. Slike forhold kan for eksempel være betydelig skade på eiendom. Forholdet skal dokumenteres for eksempel med politirapport eller attest fra forsikringsselskap.

 

Retten til avmelding etter pkt a) og b) gjelder også når hindringer som nevnt rammer en person i studentens personlige reisefølge og det er urimelig å kreve at studenten skal gjennomføre programmet uten at vedkommende er med. Studenten må så snart som mulig etter hendelsen varsle Gateway om at han/hun melder seg av programmet. Dokumentasjon vedrørende årsaken for avmelding må framlegges senest en måned etter at det forholdet som påberopes som grunnlag for avbestillingen. Reglene i denne bestemmelse gjelder kun for den delen av programavgiften som er knyttet til tjenester levert av Gateway, ikke for innkvartering, flybillett/reise og eventuelt andre tjenester bestilt av Gateway hos tredjepart. Gateway vil for slike utgifter søke å begrense students tap ved avbestilling, men i slike tilfeller må studenten være forberedt på å betale for de tjenester som inngår i programavgiften fullt ut og evt. søke erstatning hos forsikringsselskap.

3-1-2 Avmelding ved manglende studiekompetanse

Dersom studenten melder seg på et program hos Gateway, men ikke oppnår relevant kompetanse for de opptakskrav som ligger til grunn for studiet kan studenten melde seg av såfremt slik avmelding meldes til Gateway senest en måned innen studiestart. Her gjelder fortsatt avmeldingsgebyret. Etter denne fristen kan ikke studenten kreve avmelding i tråd med denne regelen, med mindre det er inngått skriftlig avtale om særskilt ordning innen dette tidspunkt. Gateway kan kreve at studenten dokumenterer stryk på eksamen/manglende studiekompetanse f.eks. med kopi av karakterutskrift/eksamensresultat.

3-1-3 Avbrudd

Gateway refunderer ikke programavgift eller andre betalte ytelser hvis studenten avbryter programmet etter programstart, uansett årsak for avbrytelsen.

 

3-2 Endringer

 

3-2-1 Endringer av påmeldingen, overdragelse

Endring av påmelding til program, studiested og/eller semester anses i prinsippet som avmelding og ny påmelding. Det er ikke mulig å endre program etter studiestart. Studenten må bære alle kostnader ved endring av program/ studiested f. eks kjøp av ny pensumlitteratur og eventuell semesteravgift til en annen samarbeidende høgskole/ universitet. Studenten er selv ansvarlig for å varsle Lånekassen og ev. andre om endringer i sitt studieløp.

 

3-2-2 Endringer i priser, ytelser mv

Gateway tar forbehold om endring av prisene hvis det inntrer nye eller økte skatter eller andre utgifter som Gateway ikke har rådighet over eller burde ha forutsett. Varsel om prisøkning må være kommet fram til studenten senest innen 2 måneder før studiestart. Dette gjelder ikke prisøkninger i norske kroner basert på valutakursendringer. Hvis prisøkningen utgjør mer enn 10 % av den avtalte prisen, kan studenten annullere programpåmeldingen og få hele studieavgiften refundert. Retten til annullering faller bort dersom studenten ikke sender Gateway melding med krav om annullering innen en uke etter at varsel om endringer er kommet frem til studenten. Gateway skal opplyse særskilt om denne fristen ved varsling av prisøkningen. Endringer av aktiviteter og utflukter: Utenomfaglige aktiviteter og utflukter varierer fra semester til semester og er normalt ikke inkludert i programavgiften. Studenten har ikke krav på erstatning/refusjon for utflukter og aktiviteter som blir avlyst selv om disse er beskrevet i informasjonsmateriellet fra Gateway. Endring av innkvartering: Hvis innkvartering inngår i programavgiften har Gateway rett til å endre innkvarteringstilbudet i forhold til hva som er forespeilet gjennom web og annen informasjon for på best mulig måte kunne utnytte tilgjengelig kapasitet og fylle opp rom og leiligheter i forhold til kjønn, alder osv. Evt. endring i tilbudet skal etter helhetsvurdering tilsvare det tilbudet som er blitt forespeilet ved påmelding. I helhetsvurderingen vil det bli lagt vekt på forhold som innkvarteringens standard, størrelse, antall studenter per soverom, beliggenhet og fasiliteter for øvrig. Endring av programmet: Det er samarbeidende høgskole/ universitet som er ansvarlig for studieprogrammet og endringer av innhold og gjennomføring kan forekomme uten at Gateway har noen innvirkning på dette. Hvis endringen medfører prisendring hos den samarbeidende part vil prisen justeres tilsvarende i programavgiften. Gateway vil måtte kunne endre tilbudet av ytelser ved studiestedet for å kunne tilpasse seg de lokale forhold som til enhver tid råder og som Gateway ikke har rådighet over eller kunne forutsett.

3-3 Erstatningsansvar

Studenten kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han/hun med vilje eller uaktsomhet påfører Gateway tap, blant annet ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt i Kapittel 2

AVLYSNING, HEVING OG MANGLER

4-1 Gateways rett til å avlyse programmer

Gateway kan avlyse programmer hvis:

 1. a) Det ikke melder seg et tilstrekkelig antall studenter. Påmeldte studenter skal ha beskjed om at programmet står i fare for å bli avlyst senest 8 uker før studiestart. Gateway må gi endelig beskjed om avlysning eller gjennomføring senest 4 uker før studiestart for programmet/emnet.

 2. b) personell som er kritisk for gjennomføringen av programmet melder frafall kort tid før programstart og det ikke er mulig å skaffe en erstatter/vikar.

 3. c) forhold Gateway ikke kan styre eller ha forutsett da påmeldingen ble bindende (krig eller krigstilstand, terror, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende force majeure), gjør det vanskelig eller utilrådelig å gjennomføre programmet.

 4. d) Forhold på bestemmelsesstedet gjør det utilrådelig å reise p.g.a. risiko for studentens liv eller helbred.

 5. e) Forholdene på bestemmelsesstedet gjør det urimelig å kreve at avtalen oppfylles.

 

Gateway skal hvis forholdene nevnt under b), c), d) eller e) inntreffer snarest mulig underrette studenten om avlysning. Refusjon ved avlysning: Når et program/emne blir avlyst før studiestart har studenten krav på full tilbakebetaling av programavgiften og administrasjonsgebyret. Utover dette kan ikke studenten gjøre krav gjeldende, med mindre han er påført tap p.g.a. feil eller forsømmelse fra Gateway. Hvis Gateway må avlyse et program på grunn av forhold beskrevet i pkt a) eller b), og slik avlysning skjer senere enn 4 uker før studiestart har studenten krav på refusjon av utgifter i forbindelse med kansellering av innkvartering hvis dette enten er inkludert i programavgiften eller bestilt gjennom tredjepart anbefalt av Gateway, samt evt. Gebyrer for kansellering av flybillett. Refusjon av andre utgifter ifm reise, innkvartering og opphold som ikke er bestilt gjennom Gateway blir ikke refundert.

 

4-2 Studentens rett til heving (annullering)

Studenten kan før programstart heve (annullere) påmeldingen i følgende tilfeller:

 1. a) om det på eller i nærheten av studiestedet oppstår krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter eller andre like inngripende hendelser. Ved vurdering av om en hevingsgrunn foreligger skal det legges vekt på reiseråd fra norske og amerikanske myndigheter.

 2. b) ved prisforhøyelser, etter § 3-2-2, som øker programmets kostnader med mer enn 10 %.

 3. c) det foreligger vesentlig mislighold fra Gateway sin side.

Studenten kan i disse tilfellene ha krav på prisavslag og erstatning i henhold til § 4-3-2 og § 4-3-3, med mindre regelen i punkt § 4-3 og § 4-1 kommer til anvendelse.

 

4-3 Mangler

Det foreligger en mangel ved programmet når innholdet avviker vesentlig fra det studenten har rett til å kreve etter § 1-3, 1-6 og 2-4. Likeledes er det en mangel dersom Gateway har unnlatt å gi opplysninger eller har gitt feilaktige opplysninger om forhold som normalt vil være av betydning, om forhold som studenten selv har gjort oppmerksom på at er av betydning, eller om forhold som det på annen måte fremgår at er av betydning for studenten. Ved en vurdering av om mangel foreligger skal det legges vekt på om opplysningene eller utelatelsen av disse kan ha innvirket på studentens beslutning om å delta. Avvik av en slik art som studenten må regne med skjer fra tid til annen og som er av mindre betydning, ansees ikke som mangel. Med mindre annet er avtalt, ansees ikke som mangel:

 1. a) Forsinket eller framskutt semesterstart som Gateway kan godtgjøre at skyldes forhold Gateway eller transportør ikke er herre over.

 2. b) Komprimert undervisning over et færre antall uker enn annonsert.

 3. c) Avvik fra vanlige vær– og temperaturforhold eller andre forhold av klimatisk karakter.

 4. d) Forhold som skyldes studentens egen forsømmelse.

 

4-3-1 Retting av mangler

Studenten har rett til å kreve en mangel rettet så lenge dette ikke medfører uforholdsmessig store ulemper og kostnader for Gateway i forhold til mangelens betydning for studenten. Gateway har rett til å rette manglene senest i forbindelse med klage fra studenten jfr. § 6-1. Studenten kan bare motsette seg slik retting dersom det er rimelig grunn til det. Gateway kan ikke kreve at studenten bærer merutgifter ved retting av mangler.

 

4-3-2 Prisavslag

Om mangelen ikke rettes på en tilfredsstillende måte har studenten krav på prisavslag. Dette gjelder likevel ikke dersom mangelen skyldes force majeure. Prisavslaget beregnes med utgangspunkt i programmets eller innkvarteringens pris i forhold til mangelens betydning for den leverte tjenesten. For å kunne gi rett til prisavslag må imidlertid påberopelse av mangler fremsettes skriftlig eller per e-post så snart mangelen oppdages og senest innen to uker etter at mangelen oppstod.

 

4-3-3 Erstatning

Gateway plikter å erstatte studenten det tap denne påføres ved skade eller ulempe som er en følge av at Gateway ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen. Erstatningsplikten gjelder ikke dersom Gateway kan godtgjøre at skaden eller ulempen ikke kan bebreides Gateway, eller noen denne har avtalt med skal medvirke til gjennomføring av programmet. Studenten plikter å begrense tapet så godt han/hun kan. Gateway er ikke ansvarlig for tap som skyldes studentens egen forsømmelse. Gateway er ikke ansvarlig for konsekvenstap eller tap av ikke-økonomisk karakter med mindre Gateway har utvist forsett eller grov uaktsomhet.

 

4-4 Avbrytelser og endringer

Gateway er ikke ansvarlig for mangler, avbrytelser og endringer som skyldes forhold som Gateway ikke er herre over og som man ikke kunne ha forutsett da påmeldingen ble bindende. Eksempler på dette er krig eller krigstilstand(terror), naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende forhold (force majeure). Dersom en force majeure-situasjon inntreffer, skal Gateway snarest underrette studenten og iverksette tiltak som så langt som mulig begrenser studentens tap som følge av hendelsen. Når Gateway finner det nødvendig kan et program avbrytes eller omlegges etter at det er påbegynt. Såfremt Gateway tilbyr et alternativt studieopplegg, om enn redusert i forhold til opprinnelig avtalt, som gjør at studenten kan gå opp til eksamen kan studenten ikke kreve prisavslag. Hvis Gateway ikke tilbyr alternativt studieopplegg kan studenten kreve tilbakebetaling av et beløp som tilsvarer den prosentvis andelen av gjenværende undervisningen. Utover dette kan studenten ikke gjør krav gjeldende. Rett til prisavslag og erstatning omtales i § 4-3-2 og § 4-3-3.

 

ANDRE BESTEMMELSER

 

5-1 Klagefrist

Hvis studenten mener at det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag eller erstatning har han/hun plikt til å gi Gateway skriftlig eller elektronisk(e-post) beskjed så snart som mulig og senest 1 uke etter at mangelen ble oppdaget. Gateway har i tråd med § 4-3-1 rett til å rette mangelen før krav om prisavslag/ erstatning kan påberopes. Klagen skal rettes til senterleder eller annen representant for Gateway på studiestedet. Klager over mangler i forbindelse med bosted, mat osv må så vidt mulig fremsettes straks overfor bostedet. Gateway representant på stedet vil kunne assistere studenten for å komme fram med sin klage. For øvrig må klage være fremsatt senest en måned etter programmets avslutning med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. Alle klager må fremsettes skriftlig eller via e-post.

 

5-2 Erstatning ved skade

Hvis studenten blir påført skade på person eller eiendeler er Gateway erstatningsansvarlig etter ellers gjeldende erstatningsregler hvor skaden skyldes Gateway eller noen Gateway svarer for etter regler i Lov om Skadeserstatning av 13. juni 1969, Kap 2. Gateway er for øvrig ikke ansvarlig for skade som inntreffer hvis ikke Gateway kan bebreides for manglende tilsyn eller har utsatt studenten for unødig risiko som studenten ikke kjente til.

 

5-3 Gateways hevingsrett

Gateway har rett til å heve avtalen ved vesentlig mislighold fra studentens side. Som vesentlig mislighold anses alltid at studenten ikke har betalt det avtalte vederlag til rett tid (jfr.. § 1-3) besittelse og/eller bruk av narkotika (jfr.. § 1-4), manglende orientering om lidelse (jfr.. § 1-2-1 ) eller ved at studenten innen programstart ikke kan dokumentere at han/ hun tilfredsstiller opptakskravene til programmet (jfr.. § 1-4). På dokumentet hvor betalingsfrist oppgis, skal det gis varsel om at Gateway kan heve dersom studenten ikke betaler innen fristens utløp og ikke kan dokumentere at betaling har skjedd. Betalingen skal anses skjedd ved innbetaling til betalingsformidler. Hevingen iverksettes ved at Gateway varsler studenten om at avtalen er hevet. Ved hevet avtale kan Gateway utvise studenten fra skole, innkvartering og lokaliteter, og kan pålegge studenten å reise hjem.

 

5-4 Tvister og forbehold

Hvis det mellom Gateway og studenten oppstår uenighet om forståelse av avtalen eller Gateways vilkår for øvrig, og tvisten ikke løses i minnelighet, kan studenten eller Gateway bringe saken for forbrukerrådet. Den som ønsker å bringe saken opp for tredjemann betaler kostnadene i forbindelse med dette.

 

5-5 Bilder og video

Gateway forbeholder seg retten til å bruke bilder og video med studenter avbildet til markedsføring på sin internettside, nettbannere og i trykket materiell. Dersom den enkelte student ikke ønsker at bilder av seg selv benyttes av Gateway, må studenten selv formidle dette skriftlig til administrasjonen ved studiestedet senest ved studiestart.

Gateway tar forbehold om trykkfeil. Sist revidert januar 2018